Kundeopprettelse

Ønsker du å bli kunde av Webasto Thermo & Comfort Norway ?

Her kan du laste ned skjema for utfylling

Leverings/retur betingelser

Ved bestilling før kl 13:00, og om varen er på lager i Danmark, vil denne bli sendt samme dag ifra Danmark. Varen sendes med Bring direkte til bestiller. Dette betyr at leveringer i østlandsområdet(post nr under 4000) normalt vil skje dagen etter. Andre steder vil det måtte beregnes ekstra tid for levering.

Alle ordre under 12 000.- eks mva blir belastet med kr 175.-
ordre over kr 12 000.- eks mva er fraktfrie.
På ordre under kr 500.- eks mva, vil det i tillegg bli belastet småordregebyr på kr 95.-

Retur av varer skal være godkjent på forhånd. Retur av varer uten returnummer vil bli returnert til avsender for avsenders regning.
Ved eventuell godkjent retur vil det bli trukket ett returgebyr på minimum 15% av varens verdi. Ved retur skal varen være u-brukt, og pakket i orginal emballasjen. Der hvor varen er åpnet, skal den pakkes ned igjen i orginalemballasjen, og det skal brukes blank tape for lukking av esken. Esken skal være fri for påskrift av noe slag og merkelappen som viser artikkel nr. etc skal være uskadet.

Ved skade på vare, emballasje og merking kan det bli aktuelt å trekke et høyere returgebyr.

Standard betingelser

Generelle vilkår Webasto Thermo & Comfort Norway

Gjelder for engrossalg

 

1. Omfang     

1.1 For alle tilbud, salg og leveranser av Webasto Thermo & Comfort Norway (heretter "Webasto") gjelder disse generelle vilkårene og betingelsene i den grad det ikke er skriftlig avtalt mellom partene. Vilkårene er gjeldende for hele Norge.

1.2 Kundens oppførte vilkår i et tilbud, ordre, osv. regnes ikke som bortfall av følgende vilkår, med mindre Webasto skriftlig aksepterer disse.

2. Tilbud/Ordre

2.1 Avtalen mellom kunden og Webasto anses som inngått når Webasto har levert en ordrebekreftelse. Eventuelle innsigelser mot innholdet av ordre skal være skriftlig og må leveres til Webasto innen 3 virkedager etter ordrebekreftelse.

2.2  Avbestilling eller endring av en ordre kan bare skje med Webasto skriftlig tillatelse.

3. Priser og betalingsvilkår

3.1 De oppførte priser er eks. moms, inkl. standard emballasje, fra Webasto sitt lager i Rødovre, Danmark.

3.2 Frakt og småordregebyr føres opp på fakturaen i henhold til Webasto sine gjeldende satser.

3.3 Fraktgebyr på 175,- for varebestilling under 12.000,- småordregebyr på 95,- for varebestilling under 500,- eks. mva.

3.4 Betalingsbetingelsene er netto kontant. Webasto har rett til å kreve rente, pt 1,5% per  måned på forfalte beløp. Renten vil bli regulert etter markedsrente. Gebyr ved  forsendelse av betalingspåminnelse kommer i tillegg.

3.5 Webasto forbeholder seg retten til å endre de avtalte betalingsbetingelser, såfremt kundens betalingsevne svekkes etter inngått avtale.

3.6 Kunden er ikke berettiget til å tilbakeholde noen del av kjøpesummen som sikkerhet for oppfyllelse av eventuelle motkrav vedrørende andre leveranser. En slik tilbakeholdelse vil være betraktet som en vesentlig mislighold av avtalen fra kundens side.

4. Gyldighet

4.1 Tilbud er gjeldende i 30 dager, regnet fra oppført dato.

5. Levering

5.1  Det oppførte leveringstidspunkt i ordrebekreftelse er gjeldende.

5.2  Leveringstidspunkt tar i utgangspunkt at kundens opplysninger er oppgitt til Webasto ved ordretidspunkt. Hvis dette ikke er tilfellet, regnes leveringstidspunkt fra tidspunktet hvor opplysningene er mottatt fra kunden.

5.3 Delleveringer er å regnes som seperate transaksjoner. Delleveringer forfaller til betaling etter gjeldende betalingsbetingelser, regnet fra den aktuelle fakturadato. Ved delleveringer er kunden ikke berettiget til å kreve erstatning, oppheving av kontrakt eller å tilbakeholde betaling på grunn av manglende levering av den samlede orderen.

5.4 Såfremt dellevering eller forsinkelse er betydelig, har kunden rett til å oppheve kontrakt for den delen som ikke har blitt levert. Kunden har ikke rett til erstatning for tap av manglende eller forsinket levering.

5.5 Vekt og mål oppført i brosjyrer og tilbud er oppført med forbehold. Webasto er berettiget til å foreta endring i konstruksjon og design. Webasto skal kun være ansvarlig for den oppgitte vekt og mål, dersom dette bekreftes skriftlig.

6. Force Majeure

6.1 Enhver leveranse skjer under forbehold for force Majeure, herunder arbeidskonflikt, som streiker, lockout eller annen uforutsigbare hindringer, som Webasto ikke er herre over. Såfremt levering ikke er mulig på grunn av force majeure, er Webasto ikke forpliktet til å oppfylle den inngåtte kontrakt. Hvis leveringstiden er blitt forlenget eller Webasto berettiget har hevet kontrakten, kan kunden ikke gjøre erstatningskrav på det grunnlag. I de tilfellene nevnt er Webasto pliktet til å straks informere kunden.

7. Eierskap / Heftelser

7.1 Webasto forbeholder seg eierskap over leverte varer, inntil hele betalingen er gjort.

7.2 Mens eierskapsforbeholdet gjelder, skal odregiver oppbevare varen på en slik måte, at den nøyaktig kan identifiseres som Webastos eiendom. Webasto har i perioden rett til å gjennomføre inspeksjon av vare.

7.3 Dersom kunden bryter avtalen, spesielt ved for sen betaling, har Webasto etter utsendt varsel rett til å få innsyn i kundens eiendom eller anlegg, og ta leverte varer med eierskapsforbehold i sin besittelse.

7.4 Uavhengig av kundens betalings- eller andre forpliktelser til Webasto har Webasto rett til benytte seg av de tilbakekrevde varer best mulig ved salg eller ved auksjon. Omsetning etter utgifter skal godskrives kunden. Eventuell overskudd skal utbetales til kunden. Å gjøre eierskapskrav er ikke ensbetydende med oppheving av avtale, med mindre det er gjort i en skriftlig avtale.

8. Reklamasjon av levering

8.1 Kunden har ved varemottak plikt til å undersøke leveranse. Undersøkelsesplikten vedrører også produktets tekniske egenskaper. Erfarer kunden ved varemottakstidspunkt at leveransen ikke samstemmer med hva som er avtalt med Webasto, eller hvis det ikke er levert riktig mengde som angitt på følgeseddel, eller notert mangel ved leveranse, er kunden forpliktet til å informere Webasto hurtigst mulig – og senest 8 dager eller leveringstidsdagen.

8.2 Erfarer kunden at varene er skadet under transport, eller at det er avvik mellom spesifikasjonene på følgeseddel og den aktuelle leveransen, er kunden forpliktet til å gi beskjed til speditør skriftlig ved varemottak samt sikre nødvendig dokumentasjon i form av f.eks bilder. Webasto er ikke ansvarlig for skader eller tap forårsaket under transport.

8.3 Såfremt kjøperen ikke opplyser om en mangel innenfor de angitte frister, mister kunden sin rett til å fremme krav på mangelen.

9. Retur av varer

9.1 Retur av varer kan kun finne sted etter godkjennelse fra Webasto. Godkjente varer skal returneres utgiftsfritt i ubrukt og uskadet stand innen 10 arbeidsdager etter levering av disse. Før returnering skal Webasto få beskjed om retur, for utsendelse av returnr. Bestillingsvarer og elektroniske styreenheter tas ikke i retur. Ved returnering beregnes et gebyr på minimum 15%.

9.2 For varer som er defekt ved mottak skal Webasto kontaktes for utsendelse av returnr. Deretter sendes varen i retur for omlevering eller reperasjon.

10. Reklamasjon av produkter

10.1 Reklamasjonsretten regnes fra leveringstidspunkt fra Webasto sitt lager. For sluttbruker ved fremvisning av gyldig faktura med oppgitt serienummer regnes reklamasjonsretten fra installasjonsdato. Reklamasjonsrett gjelder kun for installasjoner foretatt av sertifiserte montører i overenstemmelse med Webasto sine monteringsinstrukser.

10.2 Webasto påtar seg kun reklamasjonsansvar for Webaso produkter importert og solgt via Webasto. Webasto kan før reklamasjonsarbeidet begynner være behjelplig med å avgjøre om produktet er solgt av Webasto. For produkter importert til Norge gjennom andre kanaler henvises det til den part som har solgt og/eller montert produktet.

10.3 Produkter solgt utenfor Norge og i etterkant importert til Norge, er omfattet av den generelle reklamasjonsretten såfremt den er montert av en godkjent Webasto partner før import til Norge. Webasto kan være behjelplig med å fastslå om montering er utført hos en godkjent Webasto partner. Internasjonal reklamasjon krever en faktura som viser monteringsdato, serienummer og forhandler.

10.4 Ved reklamasjoner skal reklamasjonsrapporter på http://dealers.webasto.com alltid fylles ut. Dokumentasjon for at produktet er innenfor reklamasjonsfristen skal oppbevares av kunde og videresendes Webasto på forespørsel, intil reklamasjonsbehandlingen er avsluttet av Webasto.

10.5 Ved reklamasjonsarbeid i forbindelse med tekniske reklamasjoner skal Webasto varsles snarest mulig og senest 30 dager etter arbeidet utføres. Manglende overholdelse av denne tidsfrist medfører bortfall av alle reklamasjonsplikter fra Webasto.

10.6 Reklamasjonsretten bortfaller om produktet har vært misbrukt, feilaktig oppbevart eller der det har vært foretatt uautorisert inngrep i produktet.

10.7 Ved reklamasjonsarbeid skal det foreligge diagnoserapport før og etter utbedring av mangel. Utskiftet deler skal oppbevares inntil reklamasjonsbehandlingen er avsluttet av Webasto. Utskiftet deler skal på oppfordring sendes til Webasto.

10.8 Webasto sitt ansvar i reklamasjonssaker dekker utelukkende vare videresolgt av Webasto i Norge samt material i komplette installasjoner foretatt av en autorisert Webasto montør utenfor Norge.

10.9 Reklamasjonsretten gjelder ikke slitedeler, hvis det er snakk om normal slitasje, herunder glødeplugg, glødestift, temperatursikringer, smeltesikringer, motorer, dyser mm. Unntaket fra reklamasjoner gjelder mangler som følge av naturlig slitasje, feilaktig bruk, mangelfull betjening og/eller vedlikehold, uhell, uriktig lagring fra kunde eller 3. parts side i henhold til den vedlagte bruksveiledningen, eller andre forhold hvor kunde står ansvarlig for.

10.10 Ved berettiget reklamasjon erstatter Webasto verdien av den defekte delen samt kostnad av rimelig tidsforbruk for feilsøking og utskifting av deler. Tidsforbruk avregnes etter fastsatt timesats , som fremgår ved utarbeidelse av reklamasjonsrapport på http://dealers.webasto.com.

10.11 Webasto har ingen ansvar for mangler utover de nevnte punkter. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake herunder driftstap, følgeskader av personer, fast eiendom eller tomt oppstått som følge av produktet eller den samlede installasjons fuksjonsfeil eller driftsstopp. Denne begrensningen i Webastos ansvar gjelder ikke dersom Webasto har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

10.12 Webastos reklamasjonsforpliktelser bortfaller, hvis de avtalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis kunden innen reklamasjonsperiodens utløp gjør endringer eller reparasjoner på varene eller anvender uorginale reservedeler.

11. Produktansvar

11.1  Webasto har ansvar overfor leveransens skadeforvoldelse på personer og tap av forsørger i henhold til den til enhver gjeldende ufravikelige lovgivning. Utover dette påtar Webasto seg ikke noe produktansvar.

 

12. Erstatningsansvar

12.1 Webasto er ikke ansvarlig for indirekte tap, følgeskader, drifstap, tap av fortjeneste, tap av data og omkostninger rundt restaurering, uavhengig om dette skyldes lettere eller grov uaktsomhet.

12.2 Webasto har ingen erstatningsansvar for skader som er oppstått som følge av kundens mangelfulle lagring, vedlikehold og/eller feilaktig bruk av utstyr i henhold til de medfølgende Webasto bruksanvisninger, ei heller er Webasto erstatningsansvarlig for skader oppstått som følge av kundens anvendelse av produktet/varene sammen produkter/varer levert av 3. part og som ikke oppfyller krav fastsatt i bruksanvisninger fra Webasto.

13. Tegninger og beskrivelser

13.1 Alle tegninger og tekniske beskrivelser vedrørerende utstyret eller fremstilling derav, som før eller etter avtalens ingåelse overlates til kunden, forblir i Webastos eindom.

13.2 Nevnt materiale må ikke uten Webastos skriftlige tillatelse anvendes til annet formål enn montering, igangsettelse, drift og vedlikhold av utstyret. Uten Webastos skriftlige samtykke, må ikke nevnte materiale brukes, kopieres, reproduseres, overleveres til eller på annen måte bringes til en 3. parts kunnskap.

14. Lov og jurisdiksjon

14.1 Enhver uenighet eller tvist mellom partene om forståelsen og rekkevidden av disse salgs – og leveringsbetingelser avgjøres i konfliktrådet, eventuelt ved rettsak.

 

14.2 Norsk rett er gjeldende.